Huruf Yunani

∞ Simbol matematik | α β ∑ Huruf Yunani | ⁽¹²³⁾ Simbol subskrip / superskrip | ½ ⅓ ¼ Simbol pecahan
Klik ikon untuk menyalin ke clipboard ▼
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψω
sebutan:Αα - Alpha / Ββ - Beta / Γγ - Gamma / Δδ - Delta / Εε - Epsilon / Ζζ - Zeta / Ηη - Eta / Θθ - Theta / Ιι - Iota / Κκ - Kappa / Λλ - Lambda / Μμ - Mu / Νν - Nu / Ξξ - Xi / Οο - Omicron / Ππ - Pi / Ρρ - Rho / Σσς - Sigma / Ττ - Tau / Υυ - Upsilon / Φφ - Phi / Χχ - Chi / Ψψ - Psi / Ωω - Omeg.
※ Semua simbol adalah watak unicode, bukan gambar atau watak gabungan. Tetapi anda juga boleh menggabungkannya sendiri. ※
Simbol teks Maksudnya Copy / Paste
Σ huruf Greek SIGMA
α huruf Greek alpha
β huruf Yunani BETA
γ Huruf Yunani GAMMA
δ Huruf Greek DELTA
ε huruf Yunani Epsilon
ζ huruf Yunani ZETA
η Huruf Yunani ETA
θ Huruf Yunani THETA
ι Huruf Yunani IOTA
κ huruf Yunani Kappa
λ huruf Yunani lambda
μ huruf Yunani μ
ν huruf Yunani nu
ξ huruf Yunani XI
ο huruf Yunani OMICRON
π Huruf Yunani PI
ρ Huruf Yunani RHO
σ Huruf Greek SIGMA
τ Huruf Yunani TAU
υ Huruf Yunani UPSILON
φ huruf Yunani Φ
χ huruf Yunani CHI
ψ huruf Yunani PSI
ω Huruf Yunani Omega